سرمایه گذار و مجری: سرکار خانم قهرمانی

مهد فرفری ها

طراح: یس استودیو – میلاد شیرکوند

مساحت: ۳۶۰متر مربع

موقعیت: ایران، تهران، خیابان امامت

مھد کودک فریلند ( فرفری‌ھا ) به عنوان یکی از به روزترین و پویاترین مراکز آموزش و نگھداری از کودکان در منطقه شـــرقی تھران طراحی و بازســـازی شـــد.
از مھم‌ترین المان‌ھای مورد توجه تیم طراحی و اجرای پروژه، توجه به رو ح کودکانه ساختمان، حضور افرادی با ذھن خلاق و پویا و تحرک بالا در این مرکز بوده و این توجه در انتخاب المان ھا، جا نمایی فضاھا، گزینش رنگ و دیگر مسائل کاملا مشھود است .

برھم زدن قالب‌ھای مرده شھری و ایجاد برشی جذاب در دل بناھای منطقه جھت حضور کودک در این پروژه به چشم می‌خورد. فریلند در ۳طبقه و در محیطی با زیربنایی در حدود ۳۶۰مترمربع طراحی و ساخته شد. این مرکز دارای فضـــــاھایی با کاربری جدید و متناسب با کودک بوده و این تفاوت در استقبال ساکنین محلی یا مراجعین خارج از منطقه مشاھده می‌شود.

مهد فرفری ها نمای بیرونی

مهد فرفری ها نمای داخلی